ගෘහ නිර්මාණ සැලසුම් කලාවේ වාස්තු මූලධර්ම, තාක්‍ෂණය මෙන්ම භූමියේ විෂමතාවයන්ට ගැලපෙන අයුරින් ඉඩමේ පිහිටීමට සැලසුම් කිරීම සහ නිර්මාණයේ ක්‍රියාත්මක සහ ප්‍රායෝගික (Scheme & Be aware) කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ව්‍යුහාත්මක (Structural) සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම. ත්‍රිමාණ සැලසුම් නිර්මාණය කිරීම​, ගෙවතු උයන නිර්මාණය, වැඩබිම් පරීක්‍ෂාව වැනි සේවාවන් ලබාදීමටද සූදානමින් සිටින්නෙමු

Web Predicament – www.nara.lk
Fb – https://www.fb.com/Residence-Notion-S…

Direct LInks 👇👇👇

👉More 3D Designs – http://nara.lk/3d.php

👉Detailed Drawing Guide – http://nara.lk/detaileddrawing.php#ga…

👉Programs and Minute print – http://nara.lk/programs.php?pg=pac

Scheme of the land to suit the architectural principles, expertise to boot to the anomalies of the land and to invent the structural invent taking into consideration the fair right and fair right facets of the invent. We are also able to present providers reminiscent of 3D designing, gardening, gardening, and keep attempting out.

#HousePlanSrilanka
#Housedesigns
#Thilanthadelgaliyadda

Background track —-
––––––––––––––––––––––––––––––
Adventures by A Himitsu https://soundcloud.com/a-himitsu
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0
Free Download / Circulation: http://bit.ly/2Pj0MtT
Tune released by Argofox https://youtu.be/8BXNwnxaVQE
Tune promoted by Audio Library https://youtu.be/MkNeIUgNPQ8
––––––––––––––––––––––––––––––